Saltar ao contido

Política de privacidade

para os servizos de recollida selectiva do concello de Vigo

A protección da privacidade é un dos principais valores da nosa empresa. O cumprimento da normativa en materia de protección dos datos persoais actuais é un obxectivo prioritario para nós e imos facelo coa maior transparencia. O motivo desta política é explicar como trataremos os datos persoais que o Usuario nos proporciona a través das diferentes canles definidas para iso neste portal web.

O Usuario queda informado e consente o tratamento dos datos facilitados durante a navegación polo Portal e dos xerados como resultado do uso dos mesmos, incluídas, no seu caso, as comunicacións internacionais ou as transferencias dos datos que se puidesen realizar , cos fins indicados nesta sección.

Este portal está deseñado para persoas maiores de 14 anos, a non ser que naveguen coa supervisión dalgún dos seus pais ou titores legais, polo que se non os acompaña, deberá ter máis de 14 anos para poder consentir o tratamento dos seus datos persoais.

Quén é o responsable do tratamento dos seus datos persoais

O responsable é:

Identidade do responsable:FCC MEDIO AMBIENTE S.A. , con CIF: A-28.541.639
Direccion postal de contacto:Avenida Camino de Santiago, 40 – 28050 – Madrid
Contacto do Delegado de Protección de Datos:

Qué datos conservamos?

A Entidade, a través deste portal, obtén información sobre os seus usuarios. Os datos que se conservan son:

  1.  O nome de dominio do provedor (ISP) que lle dá acceso á rede. Por exemplo, un usuario do provedor XXX identificarase co dominio xxx.es.
  2. A data e hora de acceso ao noso portal.
  3. A dirección de internet desde a que partiu a ligazón ao noso portal.
  4. Identificación, información de contacto, así como todos os facilitados polo Usuario a través do formulario correspondente.
 
O Usuario garante a exactitude e veracidade dos datos persoais facilitados, comprometéndose a mantelos debidamente actualizados e notificar á Entidade calquera variación que se produza neles.

Con qué finalidade tratamos os seus datos personais e en qué nos baseamos para facelo?

A Entidade procesará os datos que nos facilite durante a navegación e uso do noso Portal, así como os recollidos a través do formulario correspondente, para os seguintes fins e coas seguintes lexitimidades:

 

Finalidade Lexitimación
Xestionar a relación dos Usuarios co servizo de limpeza e recollida de lixo de PonteareasGDPR: 6.1 a) Consentimento dado polo Usuario.
Podes revogar o teu consentimento en calquera momento escribindo un correo electrónico a no que especificas claramente a túa solicitude. Así mesmo, en cada envío que reciba, daráselle a posibilidade de darse de baixa.
Atender solicitudes ou consultas sobre Servizos ou a través dos canles definidos no presente portal web
Ofrecerlle unha navegación máis personalizada e unha mellor experiencia como usuario do noso sitio web
Elaborar estatísticas sobre os países e servidores que visitan a web con máis frecuencia.
Coñece as horas de maior afluencia de visitas na web e realiza axustes precisos para evitar problemas de acceso
GDPR: 6.1 f) Satisfacción dos intereses lexítimos perseguidos polo responsable do tratamento de datos ou por un terceiro, sempre que non prevalecen os intereses ou dereitos e liberdades fundamentais do interesado que requira a protección de datos persoais, especialmente cando o interesado Ser un neno.
Coñecer as horas de maior afluencia de visitas na web e realiza axustes precisos para evitar problemas de acceso.

No caso de que nos facilite datos persoais de terceiros, a Entidade asume que vostede, o Usuario, ten a lexitimidade necesaria para iso.

 

 

Canto tempo manteremos os seus datos persoais?

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o período determinado atendendo aos seguintes criterios: (i) obriga legal de conservación; (ii) a duración da relación contractual e a atención dos pasivos derivados da dita relación; e, (iii) solicitude de supresión por parte do interesado nos casos en que procede.

A Entidade comprométese a procesar e recoller datos persoais:

  • De xeito lícito, leal e transparente,
  • dun xeito adecuado, pertinente e limitado,
  • Exactamente actualizado e,
  • polo tempo necesario.

Así mesmo, a Entidade comprométese a respectar os principios directivos da Privacidade dende o deseño e por defecto, así coma a responsabilidade proactiva.

A qué destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

A Entidade poderá comunicar os seus datos, exclusivamente para os fins indicados nesta Política, a outras entidades pertencentes ao Grupo FCC, filiais e participadas, así como a terceiros cos que asine convenios de colaboración.

As entidades do Grupo FCC son todas aquelas empresas ou entidades que figuran no Informe anual de contas publicado no sitio web http://www.fcc.es e cuxas actividades son: i) construción, ii) xestión integral da auga, iii) xestión do servizo. ambiental, iv) infraestruturas e v) xestión dos servizos ao cidadán.

Así mesmo, calquera entidade pertencente ao Grupo FCC, filiais e participadas, poderá comunicar datos persoais a calquera das entidades antes mencionadas, co fin de manter unha xestión integral e centralizada da relación dos interesados coas distintas entidades do Grupo FCC e que os interesados poidan beneficiarse do acceso aos seus datos de calquera deles, respectando en todo caso a lexislación aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal e sen necesidade de que se lles comunique aos interesados cada primeira comunicación que se realice.

No marco das comunicacións indicadas no parágrafo anterior, poderanse realizar transferencias internacionais de datos a terceiros países ou organizacións internacionais, sobre as que existe ou non unha decisión de adecuación da Comisión Europea respecto deles. As transferencias internacionais a países que non poden garantir un nivel adecuado de protección serán excepcionais e realizaranse sempre que sexan esenciais para o desenvolvemento da súa relación coa Entidade e aplicando as garantías necesarias para garantir que os principios da protección de datos requiridos

Cales son os seus dereitos como propietario dos datos?

Os dereitos que o Usuario pode exercer, como propietario dos datos, son os indicados a continuación:

DereitoContidoCanles de Xestión
AccesoPoderá obter confirmación de se a Entidade trata os seus datos persoais, así como consultar os seus datos persoais incluídos nos ficheiros da Entidade


Pode exercitar estes dereitos mediante solicitude por escrito dirixida a FCC Medio Ambiente, S.A. – Departamento de Cumprimento e Protección de Datos, Avenida Camiño de Santiago, 40 – 28050 Madrid ou enviando un correo electrónico a .

A ter en conta: Para exercitar os seus dereitos debe xuntar unha copia do DNI ou outro documento que acredite a súa identidade e indicando claramente o dereito que desexa exercer.
RectificaciónPoderá modificar os seus datos persoais cando sexan inexactos, así como completar os que están incompletos.
SupresiónPoderá solicitar a eliminación dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos deixen de ser necesarios para os fins que motivaron a súa recollida.
OposiciónPoderá solicitar que os seus datos persoais non sexan procesados. A Entidade deixará de procesar os datos, salvo por razóns lexítimas relevantes, ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.
Limitación do tratamentoPoderá solicitar a limitación ao tratamento dos seus datos nos seguintes casos: i) Mentres comproba a impugnación da exactitude dos seus datos; ii) Cando o tratamento é ilegal, o usuario oponse á eliminación dos seus datos e solicita a limitación do seu uso; iii) Cando a Entidade non necesita procesar os datos do Usuario, pero precisa deles para o exercicio ou defensa de reclamacións; iv) Cando se opuxo ao tratamento dos seus datos para o cumprimento dunha misión de interese público ou para a satisfacción dun interese lexítimo, ao tempo que comproba se os motivos lexítimos do tratamento prevalecen sobre o seu.
PortabilidadePoderá recibir, en formato electrónico, os datos persoais que nos proporcionou e os que se obtiveron da súa relación contractual coa Entidade, así como transmitilos a outra entidade.

Se considera que a Entidade non tratou os seus datos persoais de acordo coa normativa aplicable, pode presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente, a través do sitio web  http://www.agpd.es. Non obstante, para ofrecer o mellor servizo aos nosos usuarios, póñase en contacto previamente co Delegado de Protección de Datos polas canles de servizo indicadas para poder responder con máis rapidez á súa solicitude e aclarar calquera dúbida que poida xurdir. Sempre é a prioridade da Entidade prestar un servizo de calidade a todos os seus usuarios.

O exercicio destes dereitos é gratuito.

A sociedade da información e a privacidade

De acordo co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, no caso de que o Usuario non desexe recibir comunicacións electrónicas comerciais no futuro ou dar de baixa. O sistema de comunicacións promocionais ao que se subscribiu, poderá expresar tal desexo enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo de correo electrónico: (ademais, en cada envío establecerase a posibilidade de que o Usuario poida darse de baixa. ).

A ENTIDADE ten perfís nalgunhas das principais redes sociais de Internet (Facebook, Twitter, etc.), de xeito que é responsable do ficheiro en todos aqueles casos dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas, etc. O tratamento que pode levar a cabo a ENTIDADE será o que a rede social permita aos perfís corporativos. A ENTIDADE poderá informar aos seus seguidores por calquera medio que a rede social permita sobre as súas actividades, servizos, etc. En ningún caso a Entidade empregará os datos con outros fins.

A Entidade asume que o Usuario está informado e acepta as condicións establecidas anteriormente se continúa navegando polo Portal e, de ser o caso, se preme o botón “ENVIAR” (ou equivalente) que se atopa nos formularios de recollida de datos.